Disclaimer voor www.onnu.nl

Onnu (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Onnu, verleent u hierbij toegang tot www.onnu.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Onnu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Onnu spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Onnu.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Onnu nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Beveiliging gegevens

Onnu respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Onnu. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Onnu, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Onnu spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Onnu is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Onnu.

Algemene Voorwaarden

Onnu hanteert Algemene Voorwaarden voor haar verschillende bedrijfsactiviteiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de betreffende bedrijfsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende aanbiedingen en overeenkomsten met Onnu evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.

Toepasselijk Recht

Op deze website en privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Onnu, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Onnu.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Onnu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Onnu gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Onnu houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u een relatie met Onnu heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Onnu verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Onnu schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt uw gegevens veranderen en wijzigen door het sturen van een e-mail naar info@onnu.nl. Bij verhuizing dient u dit tijdig aan te geven.

Klantgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Onnu gebruikergegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Onnu gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Onnu zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Bezoekgegevens en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daardoor kan Onnu de inrichting van de website optimaliseren. Onnu maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken functionele cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken door uw instellingen en voorkeuren te onthouden en sessie cookies voor het koppelen van een browser aan tijdelijke (expireren na twee uur) variabelen op de server. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Third party cookies en Google analytics

Op de website van Onnu kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor analysedoeleinden. Onnu kan bijvoorbeeld gebruik maken van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het toelaten van “third party cookies” in de instellingen van uw browser deactiveren.

Social Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees je de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Overig

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Disclaimer.
Als u vragen hebt over dit Disclaimer, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@onnu.nl